Сигурност, конфиденциалност и бисквитки

Видове събрани данни

Собственикът не предоставя списък на видовете събирани лични данни.

Пълните подробности за всеки тип събрани лични данни са предоставени в разделите, посветени на тази политика за поверителност, или в конкретни обяснителни текстове, публикувани преди събирането на данните.
Личните данни могат да се предоставят свободно от Потребителя или, в случай на данни за използване, да се събират автоматично при използване на това приложение.
Освен ако не е посочено друго, всички данни, изисквани от това приложение, са задължителни и тяхното отсъствие може да направи невъзможно предоставянето на Услугите чрез това приложение. В случай, че това Приложение уточнява, че определени данни не са задължителни, Потребителите са свободни да не ги съобщават, без да имат последици за наличността или функционирането на Услугата.
Потребителите, които имат съмнения относно задължителните Лични данни, се приканват да се свържат със Собственика.
Всяко използване на бисквитки - или други инструменти за проследяване - от това приложение или от собствениците на услуги на трети страни, използвани от това приложение, има за цел да предостави услугата, поискана от потребителя, в допълнение към другите цели, описани в този документ и в бисквитката Политика, ако има такава.

Потребителите са отговорни за всякакви лични данни на трети страни, получени, публикувани или съобщени чрез това приложение и потвърждават, че са получили съгласието на третата страна да предоставят Данните на Собственика.

Начин и място на обработка на данните

Методи за обработка

Собственикът предприема подходящи мерки за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване на Данните.
Обработката на данни се извършва с помощта на компютри или ИТ инструменти, като се следват процедури и организационни методи, тясно свързани с посочените цели. В допълнение към Собственика, данните могат да бъдат достъпни, в определени случаи, за определени категории лица, отговарящи за работата на това приложение (администрация, продажби, маркетинг, правен отдел, системна администрация) или за външни лица (като доставчици технически услуги на трети страни, съобщения, доставчици на хостинг, ИТ компании, комуникационни агенции), определени, когато е приложимо, като подизпълнители от Собственика. Актуализираният списък на тези части може да бъде поискан по всяко време от Собственика.

Правно основание за обработка

Собственикът може да обработва Лични данни, отнасящи се до Потребители, ако е приложимо едно от следните условия:

 • Потребителите са дали своето съгласие за една или повече конкретни цели; Забележка: Съгласно някои закони, Собственикът може да бъде упълномощен да обработва Лични данни, докато Потребителят не възрази („отказ“), без да се налага да разчита на съгласие или едно от основанията, следващи правни въпроси. Това условие обаче не се прилага, когато обработването на лични данни е предмет на европейското законодателство за защита на данните;
 • предоставянето на Данни е необходимо за изпълнението на споразумение с Потребителя или за преддоговорно задължение на последния;
 • обработването е необходимо за спазване на законово задължение, на което е подчинен Собственикът;
 • обработването е свързано със задача, извършена в обществен интерес или при упражняване на публична власт, предоставена на Собственика;
 • обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от Собственика или от трета страна.

Във всеки случай, Собственикът с удоволствие ще ви помогне да изясните конкретното правно основание, което се прилага за обработката, и по-специално дали предоставянето на Лични данни е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.

Място на лечение

Данните се обработват в седалището на Собственика и на всички други места, където се намират лицата, отговорни за обработката.
В зависимост от местоположението на Потребителя, прехвърлянето на данни може да доведе до прехвърляне на Данните на последния в държава, различна от неговата. За да научат повече за мястото на обработка на такива прехвърлени данни, Потребителите могат да направят справка в раздела, който съдържа подробности относно обработката на лични данни.

Потребителите също имат право да знаят правното основание за прехвърляне на данни към държава, разположена извън Европейския съюз или към всяка международна организация, управлявана от международно публично право или създадена от две или повече държави, като ООН, както и сигурността мерки, предприети от Собственика за защита на техните Данни.

Ако такова прехвърляне се осъществи, Потребителите могат да научат повече, като се консултират със съответните раздели на този документ или се запитат при Собственика, като използват информацията, предоставена в секцията за контакти.

Време за консервация

Личните данни се обработват и съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за целта, за която са събрани.

Следователно :

 • Личните данни, събрани за цели, свързани с изпълнението на договор между Собственика и Потребителя, трябва да се съхраняват до пълното изпълнение на договора.
 • Личните данни, събрани за целите на законните интереси на Собственика, трябва да се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за постигане на тези цели. Потребителите могат да намерят конкретна информация относно законните интереси, преследвани от Собственика в съответните раздели на този документ или като се свържат със Собственика.

На Собственика може да бъде разрешено да съхранява Лични данни за по-дълго всеки път, когато Потребителят даде съгласие за такава обработка, стига такова съгласие да не бъде оттеглено. В допълнение, Собственикът може да бъде задължен да съхранява Личните данни по-дълго, когато това е необходимо за изпълнение на законово задължение или по нареждане на орган.

След изтичане на срока на съхранение Личните данни ще бъдат изтрити. Следователно правото на достъп, правото на изтриване, правото на поправка и правото на преносимост на данните не могат да се прилагат след изтичане на срока на съхранение.

Потребителски права

Потребителите могат да упражняват определени права по отношение на техните Данни, обработвани от Собственика.

По-специално, Потребителите имат право да правят следното:

 • Оттеглете съгласието си по всяко време. Потребителите имат право да оттеглят съгласието си, ако вече са дали съгласието си за обработка на личните им данни.
 • Противопоставете се на обработката на техните данни. Потребителите имат право да възразят срещу обработването на техните данни, ако обработването се извършва на правно основание, различно от съгласие. Подробностите са добавени в съответния раздел по-долу.
 • Достъп до техните данни. Потребителите имат право да знаят дали Данните се обработват от Собственика, да получат информация за определени аспекти на обработката и да получат копие от Данните, които се обработват.
 • Проверете и получете корекция. Потребителите имат право да проверят точността на своите Данни и да поискат те да бъдат актуализирани или коригирани.
 • Ограничете обработката на техните данни. Потребителите имат право при определени условия да ограничат обработката на своите данни. В този случай Собственикът ще обработва своите Данни само за да ги съхранява.
 • Личните им данни да бъдат изтрити или изтрити. Потребителите имат право при определени условия да получат изтриването на своите Данни от Собственика.
 • Вземете техните данни и ги прехвърлете на друг администратор на данни. Потребителите имат право да извличат своите Данни в структуриран, често използван и машинно четим формат и, ако е технически възможно, да ги предават на друг администратор без никакви пречки. Тази разпоредба се прилага, при условие че Данните се обработват с автоматизирани средства и че обработването се основава на съгласието на Потребителя, на договор, по който Потребителят е страна, или на преддоговорни задължения.
 • Подавам оплакване. Потребителите имат право да подадат жалба до своя компетентен орган за защита на данните.

Информация относно правото на възражение срещу обработването

Когато Личните данни се обработват в обществен интерес, при упражняване на официални правомощия, предоставени на Собственика или за целите на законните интереси, преследвани от последния, Потребителите могат да възразят срещу това обработване, като предоставят причина, свързана с тяхната конкретна ситуация, която трябва да оправдае това противопоставяне.

Потребителите обаче трябва да са наясно, че ако техните лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, те могат да възразят срещу това обработване по всяко време без никаква обосновка. За да разберете дали Собственикът обработва лични данни за целите на директния маркетинг, Потребителите могат да се обърнат към съответните раздели на този документ.

Как да упражните тези права

Всяко искане за упражняване на правата на Потребителя може да бъде отправено до Собственика чрез данните за контакт, предоставени в този документ. Тези заявки могат да бъдат упражнени безплатно и ще бъдат проучени от Собственика възможно най-скоро и винаги в рамките на един месец.

Допълнителна информация относно обработката и събирането на данни

Съдебен процес

Личните данни на Потребителя могат да бъдат използвани за законни цели от Собственика в съда или на етапите, водещи до възможни правни действия, произтичащи от неправилно използване на това Приложение или свързаните с него Услуги.
Потребителят е наясно с факта, че Собственикът може да бъде задължен да разкрие Лични данни по искане на публични органи.

Допълнителна информация относно Личните данни на Потребителя

В допълнение към информацията, съдържаща се в тази политика за поверителност, това приложение може да предостави на Потребителя допълнителна и контекстуална информация относно определени услуги или събирането и обработката на лични данни.

Системни регистрационни файлове и поддръжка

За целите на експлоатация и поддръжка, това Приложение и всяка услуга на трети страни могат да събират файлове, които записват взаимодействия с това Приложение (системни регистрационни файлове) или да използват други Лични данни (като IP адрес) за тази цел.

Информация, която не е включена в тази политика

Допълнителна информация относно събирането или обработката на лични данни може по всяко време да бъде поискана от Собственика. Моля, вижте данните за контакт в началото на този документ.

Как се обработват заявките за непроследяване

Това приложение не поддържа заявки "Не проследявай".
Обърнете се към политиките за поверителност на услугите на трети страни, за да определите дали приемат или не заявки „Не проследявай“.

Промени в тази политика за поверителност

Собственикът си запазва правото да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като информира своите Потребители на тази страница и евентуално в това Приложение или - доколкото е технически и правно възможно - чрез изпращане на известие до Потребителите чрез наличните данни за контакт на Собственика. Силно препоръчително е да се консултирате често с тази страница, като се позовава на датата на последната модификация, посочена в долната част.

Ако промените влияят върху дейностите по обработване, извършвани въз основа на съгласието на Потребителя, Собственикът трябва да получи ново съгласие от Потребителя, когато е необходимо.