خوش آمد

بررسی Dying Light 2: Stay Human

پانزده سال پس از اپیدمی هاران، Dying Light 2 بازیکنان را دوباره به دنیایی پرآشوب و پسا آخرالزمانی در آشفتگی فرو می برد. این بار با جدید