හොඳම පරිගණක පාලකය කුමක්දැයි දැන ගැනීමට අවශ්‍යද? ඔබේ පරිගණකය සඳහා නිවැරදි එක තෝරා ගැනීමට ඔබට උදවු කිරීමට අපි හොඳම පාලකයන් පරීක්ෂා කර ඇත්තෙමු. හොඳම PC, XBOX හෝ PS පාලකය තෝරා ගැනීම සැමවිටම පහසු නැත. ඔබේ විශ්වාසනීය යතුරුපුවරුව සහ මූසිකය සමඟින් ඔබ දැනටමත් ඔබේ යන්ත්‍රයේ හොඳම සංයෝජනය ඇති බව මවා පෑමට ඉඩ ඇත, නමුත් සමහර විට (සහ සමහර විට පමණක්) විශේෂිත ක්‍රීඩා පාලකයක් අත ළඟ තිබීම ඉතා ප්‍රයෝජනවත් විය හැක.